Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en 212 Fahrenheit gesloten overeenkomsten.

1.2 Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend en zijn 6 maanden geldig. Prijsopgaven

kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

1.3 Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de ontwerper een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeen-gekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden 212 Fahrenheit eerst nadat deze schriftelijk

door 212 Fahrenheit zijn bevestigd.

1.4 Meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus

Wanneer de opdrachtgever een zelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus wenst te verstrekken, dient hij 212 Fahrenheit hiervan, onder vermelding van de namen van de andere ontwerpers/ontwerpbureaus, op de hoogte te stellen. Indien een opdrachtgever een zelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper/ontwerpbureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke ontwerper/ontwerpbureau dit is geweest.

Artikel 2 De uitvoering van de overeenkomst

2.1 Uitvoeren opdracht

212 Fahrenheit zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal 212 Fahrenheit de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2 Verstrekken van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door 212 Fahrenheit mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.3 Aanvraag offertes toeleveranciers

Indien 212 Fahrenheit op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan 212 Fahrenheit namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

2.4 Gebruik toeleveranciers

Indien niet anders is afgesproken, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan 212 Fahrenheit, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken. Indien bij de uitvoering van de opdracht 212 Fahrenheit volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de

bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de toegestane afwijkingen in de kwaliteit, kwantiteit en hoedanigheid van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

2.5 Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt

overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste

modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed

te keuren. Op verzoek van 212 Fahrenheit dient de opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

2.6 Termijn van levering

Een door 212 Fahrenheit opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. 212 Fahrenheit is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever 212 Fahrenheit bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

2.7 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen

Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van de opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen behoren niet tot de opdracht van 212 Fahrenheit.

2.8 Klachten

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien

werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan 212 Fahrenheit

te worden meegedeeld.

Artikel 3 Rechten van intellectuele eigendom en

eigendomsrechten

3.1 Auteursrecht en intellectueel eigendom

Tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen, komen alle

uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht toe aan 212 Fahrenheit.

Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot

of registratie, dan is uitsluitend 212 Fahrenheit daartoe bevoegd.

3.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, behoort niet

tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van

octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteurs-rechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

3.3 Naamsvermelding

Tenzij het werk er zich niet voor leent, is 212 Fahrenheit te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of

verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever

niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van de ontwerper

in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.

3.4 Eigendom bij 212 Fahrenheit

De in het kader van de opdracht door 212 Fahrenheit tot stand gebrachte werktekeningen, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van 212 Fahrenheit, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

Artikel 4 Gebruik en licentie

4.1 Het gebruik

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge

de overeenkomst met 212 Fahrenheit, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaar-

making en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan de 212 Fahrenheit bekend te zijn gemaakt.

4.2 Ruimer gebruik

De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van 212 Fahrenheit niet gerechtigd het ontwerp te hergebruiken of ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. Voor elk gebruik van het ontwerp, waarvoor geen toestemming is gegeven, komt 212 Fahrenheit, zonder overigens enig recht te verliezen waaronder dat op een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade, een vergoeding toe van tenminste driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, met een minimum van € 500,-.

4.3 Wijzigingen

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van 212 Fahrenheit veranderingen, wijzigingen of verminkingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen.

4.4 Eigen promotie

212 Fahrenheit heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 5 Honorarium

5.1 Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die 212 Fahrenheit voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

5.2 Honorarium voor meerwerk

Indien 212 Fahrenheit door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door 212 Fahrenheit gehanteerde honorarium tarieven.

5.3 Accountantsonderzoek

Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten

of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft 212 Fahrenheit na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit zo’n controle blijkt dat de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever komen, zonder dat overigens 212 Fahrenheit enig recht verliest.

Artikel 6 Betaling

6.1 Betalingsverplichting

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

Indien na het verstrijken van deze termijn door 212 Fahrenheit nog geen

(volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij

een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door 212 Fahrenheit gemaakte kosten, zoals proceskosten, kosten van rechtskundige bijstand,

waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, buiten-

gerechtelijke en gerechtelijke incasso-kosten, gemaakt in verband met te

late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever, met uitzondering van

de proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand, indien 212 Fahrenheit als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,-.

6.2 Periodieke betalingen

212 Fahrenheit heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

6.3 Geen korting of compensatie

De opdrachtgever verricht de aan 212 Fahrenheit verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan 212 Fahrenheit heeft verstrekt.

Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.

6.4 Vervallen licentie

Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of indien de overeenkomst, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan om de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

Artikel 7 Opzegging en ontbinding overeenkomst

7.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever

Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking

tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

7.2 Ontbinding overeenkomst door 212 Fahrenheit

Indien de overeenkomst door 212 Fahrenheit wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadever-goeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond

waarvan van 212 Fahrenheit redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden

dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd

als toerekenbare tekortkoming.

7.3 Schadevergoeding

De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door 212 Fahrenheit op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 25% van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

7.4 Faillissement

Zowel 212 Fahrenheit als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van de andere partij. In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door de opdrachtnemer zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de 212 Fahrenheit ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die 212 Fahrenheit vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

7.5 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging

Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is

het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

7.6 Duurovereenkomsten

Wanneer de werkzaamheden van 212 Fahrenheit bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor

onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door

schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn

van ten minste drie maanden.

Artikel 8 Garanties en vrijwaringen

8.1 Auteursrechthebbende

212 Fahrenheit garandeert dat het geleverde door of vanwege 212 Fahrenheit is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, 212 Fahrenheit geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

8.2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp

De opdrachtgever vrijwaart 212 Fahrenheit of door 212 Fahrenheit bij

de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden

voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van

de opdracht.

8.3 Verstrekte materialen en gegevens

De opdrachtgever vrijwaart 212 Fahrenheit voor aanspraken met betrekking

tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Aansprakelijkheid

212 Fahrenheit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

a. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.

b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de

overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen

van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige,

deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.

c. fouten van door/namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.

d. gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.

e. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever,

overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te

kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen  gebruik van

heeft gemaakt..

fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de

opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn

geweest.

9.2 Aansprakelijkheid

212 Fahrenheit is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:

a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin

van deze voorwaarden;

b. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van

de opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden;

c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voorzover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot

beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door

bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

9.3 Beperking aansprakelijkheid

Behoudens in geval van opzet of grove schuld van 212 Fahrenheit, is de

aansprakelijkheid van 212 Fahrenheit voor schade uit hoofde van een

overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot het bedrag van € 45.000,- of, indien het aan de opdracht

verbonden honorarium hoger is, het bedrag van dit honorarium en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in

het voorkomend geval aan de opdrachtnemer uitkeert.

9.4 Verval aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

9.5 Kopieën materialen

De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht

is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de ontwerper niet

aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

9.6 Bewaarplicht

Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch 212 Fahrenheit jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 10 Overige bepalingen

10.1 Overdracht aan derden

Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met 212 Fahrenheit

gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

10.2 Vertrouwelijkheid

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan een zelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

10.3 Opschriften

De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de

leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

10.4 Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen 212 Fahrenheit en opdrachtgever is het

Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van

geschillen tussen 212 Fahrenheit en de opdrachtgever is de bevoegde

rechter in het arrondissement Groningen, waar 212 Fahrenheit is gevestigd.